Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 

 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN KRUSBODA CENTRALANTENNER

 

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA

Till ägare av fastigheterna Alby 1:2-1:338, 1:384-1:417, 1:423, 1:428-1:430, 1:434-1:1191.

 Du kallas härmed till extra stämma med Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner, SKC.

 

ONSDAGEN DEN 4 DECEMBER 2019 KL19.00
 i
TYRESÖ GYMNASIUMS aula

 Kom i god tid för avprickning mot fastighetsregistret. För att erhålla rösträtt, om fastighet samägs, erfordras fullmakt från övriga ägare. Se nedan.

 Beslut ska tas om fibernätet ska vara SLUTET eller ÖPPET efter den 1 juli 2020.

(ÖPPET fibernät innebär att fler tjänsteleverantörer utöver Com Hem AB bjuds in i vårt fibernät.)

 Bakgrunden till extra stämman finns beskriven i nummer 2/2019 av tidningen
Krusboda Kontakt. Ytterligare information inför beslutet kommer hem i brevlådan ca en vecka före stämman.

 

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande och fastställande av dagordning

2 Val av ordförande och sekreterare

3 Val av två justerare och tillika rösträknare

4 Fastställande av röstlängd

4 Beslut om SLUTET eller ÖPPET fibernät fr o m den 1 juli 2020

5 Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

6 Stämmans avslutning

 

 Välkommen !

 Styrelsen

 

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FULLMAKT

 Fullmakt för                                                att rösta för fastigheten Alby 1:              

vid extra stämma 2019 i Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner

 Undertecknas av ägare / delägare / firmatecknare

 

 ..……………………………………………………………………………………

 

 
 
 
 
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
 
2017-10-04: Styrelsen för Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner har beslutat att denna hemsida i sin nuvarande form skall successivt avvecklas fr o m nu och fram till årsskiftet 2019/2020. Bakgrunden till beslutet är primärt att flera samfälligheter arbetar eller planerar att arbeta med egna hemsidor och sekundärt att det är svårt att finna personer som ideellt vill ta på sig uppgiften att sköta denna hemsida. Samtliga styrelser för samfälligheterna i Krusboda har informerats via mail i juni månad i år. Informationen finns att tillgå här (pdf). Musserongångens garagesamfällighet är den första som lämnar den gemensamma hemsidan. Det framgår av att Musserongången inte längre är klickbar i vänsterkolumnen.
viktiga informationer
   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  90 222
   
 
kalendern

 
aktuella äldre notiser
2013-10-01: Protokollet från Antennsamfällighetens extra stämma angående fiberinstallation som hölls den 5 september 2013 finns här.
   

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2019-11-06